Regulamin hotelu Stodółka***

 

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu STODÓŁKA***, Ćmińsk, ul. Świętokrzyska 89; 26-085 Miedzian Góra
 2. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa, tel. wew. 500.
 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w hotelu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
 4. W przypadku rezerwacji pokoju i niestawiennictwa się do godz. 21.00 w dniu rezerwacji, hotel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za jedną dobę hotelową. Hotel może obciążyć opłatą kartę kredytową Gościa.
 5. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu
 6. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 7. Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 11.00.
 8. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
 9. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 10. Zatrzymanie pokoju po godz. 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 11. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi. 12. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 12. Hotel ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną obsługę.
 13. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu, przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
 14. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 15. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu hotelowego.
 16. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.
 17. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Parking przed hotelem jest bezpłatny, monitorowany i niestrzeżony.
 18. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.
 19. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi, a kartę chip pozostawić w recepcji.
 20. Za zagubienie karty chip do zamka hotelowego pobierana jest opłata 40 zł brutto.
 21. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 22. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie dozwolone jest na zewnątrz budynku, w miejscach do tego przeznaczonych. Kara za palenie w obiekcie wynosi 500zł brutto.
 23. W pokoju zabronione jest przechowywanie ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 24. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 9.00 do godz. 22.00.
 25. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy w godz. 22.00 -7.00
 26. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę innym osobom albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań hotelu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu hotelu.
 27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 2 miesiące. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz hotelu.
 28. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
 29. Gość wyraża zgodę na wystawienie faktur vat bez podpisu.
 30. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2016 roku

 

Dyrekcja hotelu Stodółka

Regulamin restauracji hotelu Stodółka***

 

 1. Korzystanie z usług Restauracji jest  jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 2.  Regulamin obowiązuje na terenie Restauracji, na który składają się również taras restauracyjny.
 3. Niedozwolone jest spożywanie w Restauracji posiłków i napojów w niej niezakupionych.  Niezastosowanie się gościa do regulaminu skutkuje naliczeniem opłaty, bądź wyproszeniem z restauracji.
 4.  Mając na względzie komfort oraz bezpieczeństwo Gości, prosimy o informowanie obsługi przy okazji złożenia zamówienia o alergiach i nietolerancjach pokarmowych.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące zamówionego posiłku należy zgłaszać w trakcie konsumpcji.
 6.  Restauracja nie sprzedaje, ani nie podaje napojów alkoholowych  osobom poniżej osiemnastego roku życia.
 7. Wprowadzenie zwierząt na teren restauracji dozwolone jest po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługa.
 8. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do Restauracji wraz z psem asystującym, o ile posiada certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadcza o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych, a pies ten jest wyposażony w uprząż.
 1. Mając na względzie bezpieczeństwo oraz komfort Gości, a także z uwagi na

 dbałość o wizerunek Restauracji, zastrzegamy sobie prawo odmowy świadczenia usług osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub takim, które swym zachowaniem naruszają postanowienia Regulaminu lub porządek.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2016 roku

 

 

Dyrekcja hotelu Stodółka***

 

 

Kontakt

Hotel STODÓŁKA
Ćmińsk, ul. Świętokrzyska 89
26-085 Miedziana Góra
Recepcja:
tel. 41 347 55 00
e-mail: hotel@stodolka.pl

Marketing:
e-mail: marketing@stodolka.pl

Ćmińsk, ul. Świętokrzyska 89